Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η εταιρεία μας, έχοντας εκπονήσει στην μακρόχρονη πορεία της ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση, τόσο σε μελετητικό όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η λειτουργία και της πιο εξειδικευμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας αφορούν:

  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Γεωλογικές Μελέτες
  • Υδρογεωλογικές Μελέτες
  • Γεωφυσικές και Γεωτεχνικές Μελέτες

Καθώς επίσης και όλα τα επιμέρους στάδια που τις απαρτίζουν δηλ.

  • Αποτύπωση του κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων σας.
  • Έλεγχος χρήσεων γης.
  • Κατάταξη και μοριοδότηση της εγκατάστασης.
  • Υποβολή και παρακολούθηση των μελετών μέχρι της τελικής έγκρισης.
  • Προτάσεις και αξιολόγηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.