Μελέτες για Επιδότηση & Εκσυγχρονισμό

Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας περί Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, διαθέτοντας πλήρη επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες, μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες, προκειμένου να ενταχθεί, επιδοτηθεί και να υλοποιηθεί η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης σας, από τα εκάστοτε ισχύοντα αναπτυξιακά προγράμματα. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας αναλύονται στα παρακάτω στάδια:

Στάδια Επιχειρηματικών Σχεδίων

  • Έλεγχος επιλεξιμότητας επιχείρησης.
  • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
  • Υποβολή και παρακολούθηση μελέτης έως την οριστική της έγκριση.
  • Παρακολούθηση και διοίκηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Σύνταξη φακέλου του υλοποιημένου έργου.
  • Υποβολή και παρακολούθηση φακέλου υλοποίησης έως την πιστοποίηση και την πληρωμή της εγκεκριμένης επιδότησης.

Η εταιρεία μας έχει συντάξει πάνω από 240 οικονομοτεχνικές μελέτες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού διαφόρων μεγάλων επιχειρήσεων και βιομηχανιών.