Μελέτες Διάθεσης Αποβλήτων

Η Εταιρεία μας διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, παρέχει μελετητικές υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της διαχείρισης, ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων.

Επίσης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των αναγκαίων μελετών για την αδειοδότηση των συστημάτων επεξεργασίας βιομηχανικών ή άλλων αποβλήτων.